Hebrew Name Meanings
Main
Tools
Sponsored Links
Hebrew names
Bethesda - f (Hebrew)
Bina - f (Hebrew)
Boacha - f (Hebrew)
Boaz - m (Biblical, Hebrew)
Bosmat - f (Hebrew)
Bracha - f (Hebrew)
Caine - m (Hebrew)
Cayleb - m (Hebrew)
Cayliss - f (Hebrew)
Chaika - m (Hebrew)
Chaim - m (Hebrew)
Chanah - f (Hebrew)
Chanok - m (Hebrew)
Chava - f (Hebrew)
Chavah - f (Hebrew)
Chaviva - f (Hebrew)
Chavvah - f (Hebrew)
Chaya - f (Hebrew)
Chayah - f (Hebrew)
Chayim - m (Hebrew)
Chayyim - m (Hebrew)
Chesed - m & f (Hebrew)
Chizqiyah - m (Hebrew)
Daba - f (Hebrew)
Dalit - m (Hebrew)
Dalya - f (Hebrew)
Daniyel - m (Hebrew)
Danya - f (Hebrew)
Dassah - f (Hebrew)
David - m (English, Hebrew, French, Spanish, Portuguese, German, Scandinavian, Dutch, Czech, Slovene, Russian, Croatian, Serbian, Biblical, Biblical Latin)
Dayla - f (Hebrew)
Deborah - f (English, Hebrew, Biblical)
Dekel - m (Hebrew)
Denae - f (Hebrew)
Denna - f (Hebrew)
Deror - m (Hebrew)
Derora - f (Hebrew)
Derorit - f (Hebrew)
Diata - f (Hebrew)
Dikla - m & f (Hebrew)
Diza - f (Hebrew)
Dod - m (Hebrew)
Dor - m & f (Hebrew)
Dori - m (Hebrew)
Dorit - f (Hebrew)
Doron - m (Hebrew)
Dov - m (Hebrew)
Dror - m (Hebrew)
Drorit - f (Hebrew)
Dvorah - f (Hebrew)
Eban - m (Hebrew)
Edria - f (Hebrew)
Efrem - m (Hebrew)
Efrosini - f (Hebrew)
Ehud - m (Biblical, Hebrew, Biblical Hebrew)
Eisig - m (Hebrew)
Elah - f (Hebrew)
Eleora - f (Hebrew)
Eli - m (English, Hebrew, Biblical, Biblical Greek, Biblical Hebrew)
Eliasaph - m (Hebrew)
Eliezer - m (Biblical, Hebrew, Biblical Latin, Biblical Greek)
Elijah - m (English, Hebrew, Biblical)
Elior - m (Hebrew)
Eliora - f (Hebrew)
Elisheva - f (Hebrew)
Eliyahu - m (Hebrew)
Eljah - m (Hebrew)
Elkan - m (Hebrew)
Elzie - m (Hebrew)
Emmuna - f (Hebrew)
Emosh - m (Hebrew)
Endora - f (Hebrew)
Erelah - f (Hebrew)
Erez - m (Hebrew)
Erith - f (Hebrew)
Eron - m (Hebrew)
Esav - m (Hebrew)
Estee - f (Hebrew)
Etan - m (Hebrew)
Etana - f (Hebrew)
Evacsa - f (Hebrew)
Eyal - m (Hebrew)
Eytan - m (Hebrew)
Ezra - m (Biblical, English, Hebrew)
Fanchon - f (Hebrew)
Fifine - f (Hebrew)
Gabai - m (Hebrew)
Gabriyel - m (Hebrew)
Gafna - f (Hebrew)
Gal - m & f (Hebrew)
Gali - m (Hebrew)
Galia - f (Hebrew)
Galit - f (Hebrew)
Gana - f (Hebrew)
Ganit - m (Hebrew)
Ganya - f (Hebrew)
Garrison - m (Hebrew)
Gavriel - m (Hebrew)
Gavrila - f (Hebrew)
Gayora - f (Hebrew)