Meaning of the name Wiatt:
Main
Tools
Sponsored Links
Wiatt
Gender: Male
Usage: French
It means that you are stupid and an idiet for naming your kid that!
It means that u will incress the populatoin for people who belive in God!
That u r mine!
It means hdvvbglogsuyegrhsbvygbvchbgvfiyrgfvoyr gdvuytgvyuhappyvcgoygvchdvivcyahcviytugfvyegfu gvaiwuyegfcyasgucygvuygvcoushygvDOVYUgugvudguygwve wefjhwevfuygsfoyugewqgfyudefuygsouygchdbvahbvdli jkvhdbdhsvbhydbvfuyhsdbkjhsdlkvcgushyvdbchjdsvbkuvc vchsdvuyhbuvhbouyhdsv bbsd kvbdvh dvjhd v dbzfv sdv d fv fvdsfhvbhjszdfbvjbsdfvhjbdsvlksdvdf vdjfhbvlsdhbvszbd vkhbdszvbdbf vk
Know what this name means? Share!